Round 1 Round 2 Round 1
プライド B オーパスワン
2022年2月2日
プライド B 6-0 プレジール
プライド B
2022年2月2日
オーパスワン 0-7 FCトリアネーロ町田
2022年2月2日
プライド B 0-4 FCトリアネーロ町田
FCトリアネーロ町田
プレジール FCトリアネーロ町田